افراد

مفاهیم : اقتصاد بخش سوم
رشته دانشگاهی : علوم پزشکی