معرفی

مطالعه سازمان های مردم نهاد - Nongovernmental Organizations و سایر حوزه های مرتبط از قبیل بخش غیر انتفاعی جامعه - Nonprofit Sector، امور داوطلبین - Voluntary Affairs، مطالعه فرآیند بخشش و خیریه- Philanthropic Studies و... یک حوزه مطالعاتی و پژوهشی میان رشته ای نوین است که امروزه در کشورهای توسعه یافته به ویژه ایالات متحده و همچین بریتانیا، از توسعه قابل توجهی در فضای دانشگاهی و عمومی برخوردار بوده است. در دهه گذشته شاهد بوده ایم که در بسیاری از نقاط دیگر جهان این حوزه به تدریج جای خود را در برنامه های درسی رسمی دانشگاهی باز کرده و گفتمان حوزه عمومی در کنار دولت و اقتصاد، به امری مهم و قابل مطالعه بدل گشته است.

به نظر می رسد پس از تلاش های مختلف و متنوعی که طی دهه های اخیر در زمینه مواجه علمی با امور مختلف موسسات مردمی و غیرانتفاعی در کشور صورت پذیرفته، نمایش همه جانبه انباشت اطلاعات و آگاه سازی عمومی این مساله، یکی از مهمترین اولویت های این زمینه است که ایجاد این  پایگاه اطلاعاتی منسجم می تواند به ساماندهی این مساله فراگیر کمک شایانی نماید.با راه اندازی جامع ترین پایگاه اطلاعاتی علمی و معرفی نظام مند حجم گسترده منابع داخلی و خارجی در ابعاد مختلف ، زمینه سازی برای رواج گفتمان علمی- پژوهشی حوزه عمومی و نهادینه شدن آن به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدی در کشور میسرتر خواهد شد و شبکه سازی موثری از نیروی انسانی و منابع علمی این حوزه در اختیار پژوهشگران و عموم مردم قرار خواهد گرفت.