معرفی پایگاه

موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین یک نهاد خیریه مردمی و غیر دولتی در سطح ملی است که در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و ترویجی برای کمک به پیشگیری از مشکلات و آسیب های اجتماعی و کاهش فرآیند رو به گسترش آن ها فعالیت می نماید.